เกียรติบัตรแข่งขันคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561https://drive.google.com/drive/folders/1Cm8k6sSyYqeUvzaaPVLODGwBWN5eqBXi?usp=sharing

Comments