ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ประจำปี 2560

      วันที่ 19-21 ตุลาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา


ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ประจำปี 2560


Comments