กิจกรรมทัศนศึกษา คณิตศาสตร์&วิทยาศาสตร์

    วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้น ม.1/1, ม.5/1-5/4, ม.6/1-6/4 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี 

กิจกรรมทัศนศึกษา คณิตศาสตร์ & วิทยาศาสตร์


Comments