งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และงานอนามัยโรงเรียน ร่วมจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น การประกวด Fashion Show "The Mask Recycle", การแข่งขัน Science Show, การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง อีกทั้งยังมีนิทรรศการของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ และซุ้มความรู้ ตอบปัญหา เล่นเกม ของนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย ณ บริเวณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560Comments