ภาพกิจกรรม2งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ปี 2560

ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ปี 2560


ติว O - Net ม.3 และ ม.6 ปี 2560


มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560


กิจกรรมทัศนศึกษา คณิตศาสตร์&วิทยาศาสตร์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ปี 2560

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ปี 2560

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

Comments