ปีทาโกรัส (Pythagoras)

ปีทาโกรัส  (Pythagoras)


582-500 ปีก่อนคริสตกาล

ความสัมพันธ์ของด้าน 3 ด้าน ของสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทฤษฎีปีทาโกรัส)

พิสูจน์ว่าตัวเลขมีลักษณะเป็น “ตัวเลขอตรรกยะ (Irrational)”


ผลงานที่สำคัญ: ทฤษฎีปีทาโกรัส


Comments