ธาเลส (Thales)

ธาเลส  (Thales)


ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ 600 ปี ก่อนคริสตกาล เขียนตาราเกี่ยวกับการหาทิศ

และการเดินเรือ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเรขาคณิต 5 ทฤษฎี ในเรื่องด้านและมุม

คำนวณความสูงของพีระมิดที่อียิปต์โดยการวัดระยะทางของเงา


ผลงานที่สำคัญ: คำนวณความสูงโดยใช้เงา

                        ธาเลสเป็นคนแรกที่คำนวณหาความสูงของพีระมิดในอียิปต์โดยใช้เงา เขาได้ทำนายว่าจะเกิดสุริยคราส

            ล่วงหน้าซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 42 ปี รู้จักพิสูจน์ทฤษฎีบททางเรขาคณิต เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางจะ

            แบ่งครึ่งวงกลมมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่ากัน และมุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉาก เป็นต้น

                      จากทฤษฎีทางเรขาคณิตในเรื่องด้านและมุม เธลิสเสนอวิธีการ วัดระยะทางเรือที่อยู่ในทะเลว่าห่างจากฝั่ง 

            เท่าไร โดยมีผู้สังเกตการวัดระยะอยู่บนฝั่ง โดยใช้หลักการสามเหลี่ยมคล้ายเพื่อหาระยะทางได้
Comments