ติว O - Net ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2560

       กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
 ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น


ติว O-Net ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2560


Comments