อาร์คีมีดิส (Archimedes)

อาร์คีมีดิส  (Archimedes)


298-212 ปีก่อนคริสตกาล

คิดค้นหลักการของอาร์คีมีดิส หาปริมาตรของรูปทรงกลมตัน การวัดวงกลม

ประดิษฐ์สกรูอาร์คีมีดิส พิสูจน์มงกุฎทองคำผลงานที่สำคัญ: สกรูของอาร์คีมีดิส


                ระหัดเกลียวของอาร์คิมีดิส หรือสกรูของอาร์คีมีดิส (Archimedes Screw) งานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งก็คือ

                    การสร้างระหัดวิดน้ำ หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ระหัดเกลียวของอาร์คิมีดิส (Archimedes Screw)" 

                     เพื่อใช้สำหรับวิดน้ำขึ้นมาจากบ่อหรือแม่น้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งทำให้เสียแรงและเวลาน้อยลงไป

         อย่างมาก ระหัดวิดน้ำของอาร์คิมีดิสประกอบไปด้วยท่อทรงกระบอกขนาดใหญ่ภายในเป็นแกนระหัดมีลักษณะคล้ายกับ

                    ดอกสว่าน เมื่อต้องการใช้น้ำก็หมุนที่ด้ามจับระหัดน้ำก็จะไหลขึ้นมาตามเกลียวระหัดนั้นComments